Schedule

Program Schedule :

Part A: The Technology Module (November 20 to 24, 2017) at CFTRI, Mysuru

cftri kemi 2

Part B: The Entrepreneurship Module (November 27 to 02 Dec, 2017) at KEMI, Bengaluru

cftri kemi 2 - Copy